beargirlfriend

beargirlfriend

ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ ซีอีโอ”บล.ดีบีเอส” ละเลยตรวจสอบระบบงาน

ก.ล.ต.พักไลเซ่นส์ 2 ผู้บริหาร “ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ”อดีตนายกสมาคมโบรก ซีอีโอ DBSV อีกรายผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผล 30 ธ.ค.64 พร้อมเปรียบเทียบปรับบริษัท 1.2 ล้านบาท ฐานละเลยตรวจสอบระบบงาน -ดำรงเงินกองทุนไม่เพียงพอที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการทางกฎหมายโดย (1) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (นางภัทธีรา) เนื่องจาก มีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย และ (2) ห้ามนางสาววิภา เลิศเธียรชัยกุล (นางสาววิภา) ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้วย ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) ในเดือนมิถุนายน 2562 จากเหตุการณ์ MSCI ปรับเกณฑ์การคำนวณ MSCI Index ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งทำให้มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากส่งผ่านบริษัทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และบริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จำนวนมากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้โดยรวม รวมทั้งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด และจากการตรวจสอบดังกล่าว พบว่า นางภัทธีราและนางสาววิภา มีการกระทำดังนี้

 

(1) นางภัทธีรา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท มีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ * โดยมิได้มีการเตรียมระบบงาน บุคลากร และเงินกองทุนรองรับปริมาณคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่จะเข้ามาจำนวนมากจากกรณี MSCI rebalancing จนส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ รวมทั้งไม่สามารถดำรง NC ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรง NC ได้ นางภัทธีราก็ไม่ได้สั่งการให้บริษัทหยุดขยายและระงับการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว** ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต.จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของนางภัทธีรา เป็นเวลา 1 ปี 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การที่นางภัทธีราถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

(2) นางสาววิภา ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องในการจัดทำรายงาน NC ของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ*** โดยให้มีการบันทึกรายการเงินสดในการคำนวณ NC โดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอ้างอิง และได้ยื่นรายงาน NC ที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อ ก.ล.ต. ทำให้ ก.ล.ต. เข้าใจผิดว่า NC ของบริษัทเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดและสามารถอนุญาตให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงห้ามนางสาววิภาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเวลา 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ การที่นางสาววิภาถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

การกระทำของบุคคลทั้ง 2 ข้างต้นเป็นเหตุให้บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 97 มาตรา 109 มาตรา 113 และมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทไปแล้ว โดยปรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,271,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยบุคคลทั้ง 2 ยังมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบความผิดต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 

หมายเหตุ :

* เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม”)

 

** ข้อ 23(3) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(1) ของประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

*** ข้อ 23(2) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(1) ของประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

ประวัติ : ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

 

จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Queensland, Brisbane ออสเตรเลีย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ซีอีโอ” บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ( DBSV) โดยเป็นลูกหม้อ DBSV มากกว่า 20 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

 

รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท.,
อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการวินัย บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการ ตลท.
กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด
กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ