beargirlfriend

beargirlfriend

คลังเตือนระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้”

กระทรวงการคลังออกหนังสือแจ้งเตือน ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้กับประชาชน

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มีประชาชนที่หลงเชื่อเข้าทำธุรกรรมกับกลุ่มมิจฉาชีพหลายราย จึงขอเตือนให้ประชาชนทราบว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองการให้เงินกู้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้นอกระบบแก่ประชาชนดังกล่าว และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา สามารถเข้าได้ที่ www.consultant.pdmo.go.th โดยตรง หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
โทร.0-2271-7999 ต่อ 5001, 5702, 5714-19 และ 5740